Saturday, 22 May 2010

Run down War Veteran Monument

On a rocky outcrop overlooking Johannesburg I found this run down Boer War monument. Least we forget the veterans and the Bittereinder (to fight to the bitter end). I will try transcribe what I can read.

Ter gedactetenis aan Voortrekker-Eeufees 1838-1938. Oudstryders-Monument onthul 3 Des. 1938 deur Kommandant Koos Jooster. Geskenk deur S.Steenekamp, Transvaal Monument Werke.

J.D. Pienaar 1901-1902; J.A. Mc Grath 1899-1902; P. van Wezel St Helena K.G.V. 1899-1902; Fred. Van Tonder JHBurg KGV. St Helena 1899-1902; J.A.B. Smith 1877-1938; A.J. Buys Oudstryder 1899-1902; E. Allan 1899-1902; A.J. Brink; Serst. N.L. Butes Ou.Stryder 1896; B.J. Wolmarmarans Z.A.R. Burger; W.J. v.d. Berg Gen. De la Rey 1899-1902; G.M. Erasmus; J. Jooste 1899-1902 1938; S.R. Simpson 1899-1902; J.F. Mezker Oudstryder; J.F. Scholtz D. seun Z.A.R.P 1899-1902; Veldk J.L. Oliver .99-.02; Burger J.D. Mynhardt K.G.V. Te St Helena 1899-1902 1938; Burger G.J. Ackerman 1899-1902 Tot bitter einde 1938; N. van Staden 1838-1938; L.M. Geers 20-1-1900 to 10-6-1902 Pretoria Dorr Kommando Johannesburg Poliesiekommando 1938; Kom-D-T. Koos Joost Koloniale Rebel; J.A.P. Swanepoel Geb. 1873 1899-1902 TVL.; J.J. van Staden Oudstryder 1899-1902; V-C: F. Meyer 1899-1902 O.V.S.; Luit- J.F. Britz 1899-1902 K-G-V. India; J.C. E.s. 1899-1903; L-T-N. N.J. Jooste Onder Danie Theron; V/K.C.A.J. Jansen D.T.D. Vredefort O.V.S 1899-1902; Burger B.S. v.d. Linde 1899-1902 1938;

1899-1902 J.C. v.d. Watt C.Scheepers Kommando Le wapen neer meer Veede; J.P. Marneweck Kom. Rand 1899-02; Velok. A.L. Coetzee Gekom. 3 Okt. 1899 Bittereinder; C.P. Kruger Kerksdorp 1899-1902; S. JDF. Petzer; Burger H.S. Geyer wepener Kommando Nov. 1899; Gert H. Jooste Heidelberg T-V-L St Helena K-G-V; H.W.; C. Malherbe Wapens geneem Murraysburg afgele Hopetown; J.D.P.; R.J. Herbst; S.C. Scholtz 1898-1938; E.L. Marais (Burger) Jan. 1900. Kimberley. 1901-2 St Helena; L.A.T. van Niekerk Adj. Gen. Beyers 1899-1902; A. Jordaan K.P. 7 Nov. 1882; D.T.J. v-Rensburg J-H-Burg Komando 1899-1902; Burgers J.J Pienaar Vader Bermuda J.J Pienaar Seun St Helena G.J. Pienaar Seun St Helena F.F. Pienaar Seun Portugal M.F. Pienaar Seun Newcastle 1899-1902; J.A.V.; Philip Raath 1899-1902 Germiston. Kom.; CR; S.J. Lessing Oud.Stryder 1899-1902 14 jaar oud; Korpl. D.J. du Toit Fordsburg Kommando Gevang 4.2.1901 as spioen Veroordeel tot die dood 21.2.01 Vunnis geskors verbank na Bellary Indie Oorl. 4.12.1914;

F.A. Venter 1899-1902; F.A. Bleedt; A.S. Scholtz J.F. Scholtz D.H. Scholtz T.W. Webster; H.L. Potgieter Kleksdorp Kommando 1899-1902 K.C.V. St Helena; 1899-1902 Burger J.P. Kruger; Ter na gedactenis ann Gen Ben Viljoen JOHB. Kommando 1899-1902 1938; C.C. J. de Jong P.C.J. de Jong 1889-1902 J.H. de Jong K.E.S. Albrecht korpl. B.J. de Jong J.C.F. de Jong P.C.J. de Jong; Burger H.J. Pretorius Johannesburg Kommando 1899-1902; J.J. Kruger 1899-1902; Paul Jacobus Mare Kopr in diens met Gan-r-l De La rey 1899-1902; Burger P.L. J. van Rensburg Verdefort Kommando;

J.M. Enslin 1899-1902; B.R.C 1899-02; W.K. v.d. Merwe; A.F. Strauss 1899; C. Erasmus 1899-1902; Ou Stryder W.J. van Graan 19899-1902; H.L. Volschenk; Ou Stryder Kom. D.J. van Graan 1880-1881 1899-02 Hebr. 13.7; H.J.S. Ellis Gen. Delarey; R.J. Hunter 1899-1902; Corpl. N. Lessing 1899-1902; Luit. E.S. Malherbe Bittereinder 1899-1902; F.H.G. Kruger 1899-1902 D.A.Ps; P.C. Meyer Jeppe Kom. J.H.B. onder Gen.Ben Viljoen Bittereider; J.J. van Tonder Sr 1899-1902 J.J van Tonder Jr 1900-1902 A.S. van Tonder 1900-1902; D.J. Retief; E.J. v.d. Merwe; H.B.J. van Biljon Eggenoot St Helena K-G-V 1899-1902 I.J. van Biljon Seun Gesn. Sant Revier O.F.S. 1899-1902; S.J. Koen; D.P.; C.M. Smith Oudstryder onder Komt. Van Dam 1899-1902; A.W. Dreyer 1899-1902 Vir Vryheid en Vaderland Pretoria Komando.

What I am hoping is that somebody might recognize a family name and will restore this old war monument.

No comments:

Popular Posts